Forretningsbetingelser

  • Priser: Alle priser er eksl moms, priserne er vejledende priser – enhver opgivet pris såvel på webside som på løbesedler er med forbeholdt for fejl, prisændringer fra vor leverandør , ændringer i afgiftssatser

  • Levering: i opgivende leveringstider tages der forbehold for alle forsinkelser som ligger ude for vort firmas kontor. Forsinket levering berettiger ikke kunde til at hæve handlen, kræve erstatning, prisnedslag eller lignende.

  • For skade på person eller ting der er en følge af mangler eller fejl ved ydelser leveret af RM-BYG hæfter firmaet i det omfang ansvaret kan pålægges vort firma RM-BYG påtager sig intet ansvar for drifts tab, tids tab, avance tab eller indirekte tab

  • Fortrydelse: fortrydelse kan kun finde sted efter forudgående aftale eller med en indbetaling på 15 % af det fulde beløb til dækning af leverings og krediteringsomkostninger

  • Betalingen: betalingsbetingelser fremgår af evt. fremsendte tilbud/ordrebekræftelser, såfremt kunde ikke overholder betalingsbetingelserne skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rente sats medmindre der i tilbuddet / ordrebekræftelsen er angivet en anden rente sats/RM-BYG er endvidere uanset ovenstående aldrig ansvarlig for noget tab der skyldes indgribende forstyrrelser der bevirker uden firmaets skyld såsom storm, ildebrand eller andre natur begivenheder
grafik